બિષ્ણુપુર, મણિપુર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

બિષ્ણુપુર : સોનાનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
49,530
+410.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 49,120 +410.00
24 ઓક્ટોબર 2021 48,710 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 48,710 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 48,710 -100.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,810 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,590 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,600 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,520 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,240 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,240 +0.00
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,240
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,570
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,443
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,600
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 49,120
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,840
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,850
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,908
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,420
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,850
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,620
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,150
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,487
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,620
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,470
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,740
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,130
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 49,055
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,130
બિષ્ણુપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,620
બિષ્ણુપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

બિષ્ણુપુર : ચાંદીનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
67,970.00
+500.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 67,470 +660.00
24 ઓક્ટોબર 2021 66,810 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 66,810 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 66,810 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,420 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,230 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 65,020 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 65,020 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,630 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,630 +0.00
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,470
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,270
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 64,130
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,270
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 67,470
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 67,100
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,000
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,996
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,660
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 60,000
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 70,090
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,430
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,772
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 70,090
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,770
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 72,130
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,880
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,275
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,020
બિષ્ણુપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 70,090
બિષ્ણુપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ