રાંચી, ઝારખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાંચી : સોનાનો દર

11 .ગસ્ટ 2022
52,460
+250.00
તારીખ કિંમત બદલો
10 .ગસ્ટ 2022 52,210 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,240 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,240 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,840 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,830 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,830 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,140 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,660 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,550 +90.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,460 -50.00
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,660
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,460
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,000
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,460
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (10 .ગસ્ટ) 52,210
રાંચી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,360
રાંચી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,510
રાંચી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,999
રાંચી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,710
રાંચી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,510
રાંચી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,930
રાંચી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,380
રાંચી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,088
રાંચી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,060
રાંચી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,930
રાંચી સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,980
રાંચી સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,050
રાંચી સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,922
રાંચી સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,480
રાંચી સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,120
રાંચી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રાંચી : ચાંદીનો દર

11 .ગસ્ટ 2022
59,160.00
+110.00
તારીખ કિંમત બદલો
10 .ગસ્ટ 2022 59,050 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,170 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,170 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,500 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,490 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,490 -610.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,100 +360.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,740 +160.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,580 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,350 +630.00
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,170
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,490
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,164
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,350
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (10 .ગસ્ટ) 59,050
રાંચી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,870
રાંચી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,700
રાંચી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,022
રાંચી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,710
રાંચી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,720
રાંચી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,810
રાંચી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,460
રાંચી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,491
રાંચી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,570
રાંચી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,460
રાંચી ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,430
રાંચી ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,140
રાંચી ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,924
રાંચી ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,430
રાંચી ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,350
રાંચી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ