રાંચી, ઝારખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાંચી : સોનાનો દર

29 નવેમ્બર 2023
62,770
+230.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 62,540 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,590 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 61,580 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 61,580 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 61,570 +300.00
23 નવેમ્બર 2023 61,270 +60.00
22 નવેમ્બર 2023 61,210 -180.00
21 નવેમ્બર 2023 61,390 +500.00
20 નવેમ્બર 2023 60,890 -30.00
19 નવેમ્બર 2023 60,920 +0.00
રાંચી સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,540
રાંચી સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,780
રાંચી સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 60,865
રાંચી સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,880
રાંચી સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 62,540
રાંચી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,350
રાંચી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,560
રાંચી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,213
રાંચી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,520
રાંચી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,000
રાંચી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
રાંચી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,310
રાંચી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 58,925
રાંચી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,500
રાંચી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,510
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,540
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,971
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,350
રાંચી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,460
રાંચી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રાંચી : ચાંદીનો દર

29 નવેમ્બર 2023
75,670.00
+200.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 75,470 +1,290.00
27 નવેમ્બર 2023 74,180 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 74,170 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 74,170 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 74,160 +1,020.00
23 નવેમ્બર 2023 73,140 +130.00
22 નવેમ્બર 2023 73,010 -470.00
21 નવેમ્બર 2023 73,480 +570.00
20 નવેમ્બર 2023 72,910 -460.00
19 નવેમ્બર 2023 73,370 +0.00
રાંચી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,470
રાંચી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,120
રાંચી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,409
રાંચી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,410
રાંચી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 75,470
રાંચી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 72,960
રાંચી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,740
રાંચી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,612
રાંચી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,800
રાંચી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,760
રાંચી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,850
રાંચી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,790
રાંચી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,194
રાંચી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,840
રાંચી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,790
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,420
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,900
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,083
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,070
રાંચી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,420
રાંચી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ