હીલાકાંડી, આસામ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

હીલાકાંડી : સોનાનો દર

આજે 05 જુલાઈ 2022
53,240
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 જુલાઈ 2022 53,240 +1,430.00
03 જુલાઈ 2022 51,810 +0.00
02 જુલાઈ 2022 51,810 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,810 -210.00
30 જૂન 2022 52,020 -100.00
29 જૂન 2022 52,120 +180.00
28 જૂન 2022 51,940 +20.00
27 જૂન 2022 51,920 +30.00
26 જૂન 2022 51,890 +0.00
26 જૂન 2022 51,890 -140.00
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,240
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,810
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,168
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,810
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (04 જુલાઈ) 53,240
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,020
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,480
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,184
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,150
હીલાકાંડી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,020
હીલાકાંડી સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,080
હીલાકાંડી સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,150
હીલાકાંડી સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,015
હીલાકાંડી સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,570
હીલાકાંડી સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,220
હીલાકાંડી સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,630
હીલાકાંડી સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,510
હીલાકાંડી સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,451
હીલાકાંડી સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,900
હીલાકાંડી સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,570
હીલાકાંડી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

હીલાકાંડી : ચાંદીનો દર

આજે 05 જુલાઈ 2022
59,220.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 જુલાઈ 2022 59,220 -600.00
03 જુલાઈ 2022 59,820 +0.00
02 જુલાઈ 2022 59,820 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,820 -750.00
30 જૂન 2022 60,570 -490.00
29 જૂન 2022 61,060 -420.00
28 જૂન 2022 61,480 +200.00
27 જૂન 2022 61,280 +260.00
26 જૂન 2022 61,020 +0.00
26 જૂન 2022 61,020 -1,280.00
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,820
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,220
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,670
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,820
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (04 જુલાઈ) 59,220
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,930
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,570
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,603
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,690
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,570
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,550
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,250
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,039
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,550
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,460
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,760
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,550
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,914
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,210
હીલાકાંડી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,550
હીલાકાંડી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ