ચિકકાબલ્લાપુરા, કર્ણાટક : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ચિકકાબલ્લાપુરા : સોનાનો દર

02 જૂન 2023
60,220
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જૂન 2023 60,220 +0.00
31 મે 2023 60,220 +20.00
30 મે 2023 60,200 +500.00
29 મે 2023 59,700 +90.00
28 મે 2023 59,610 +0.00
27 મે 2023 59,610 +0.00
26 મે 2023 59,610 -90.00
25 મે 2023 59,700 -370.00
24 મે 2023 60,070 -390.00
23 મે 2023 60,460 -20.00
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,220
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,220
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 60,220
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,220
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (01 જૂન) 60,220
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,630
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,610
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,562
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,060
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,220
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,280
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,570
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,292
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,570
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,060
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,810
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,010
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,832
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,930
ચિકકાબલ્લાપુરા સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,570
ચિકકાબલ્લાપુરા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ચિકકાબલ્લાપુરા : ચાંદીનો દર

02 જૂન 2023
72,810.00
+50.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જૂન 2023 72,760 +480.00
31 મે 2023 72,280 +1,080.00
30 મે 2023 71,200 -30.00
29 મે 2023 71,230 -180.00
28 મે 2023 71,410 +10.00
27 મે 2023 71,400 +0.00
26 મે 2023 71,400 +1,080.00
25 મે 2023 70,320 -830.00
24 મે 2023 71,150 -1,090.00
23 મે 2023 72,240 -570.00
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,760
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,760
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,760
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,760
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (01 જૂન) 72,760
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 78,050
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,320
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,823
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,460
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,280
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,240
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,270
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,872
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,350
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,460
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,340
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,890
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 67,034
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,500
ચિકકાબલ્લાપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,340
ચિકકાબલ્લાપુરા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ