છોટા ઉદેપુર, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

છોટા ઉદેપુર : સોનાનો દર

24 જુલાઈ 2024
68,810
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
23 જુલાઈ 2024 68,810 -4,250.00
22 જુલાઈ 2024 73,060 -250.00
21 જુલાઈ 2024 73,310 +0.00
20 જુલાઈ 2024 73,310 +10.00
19 જુલાઈ 2024 73,300 -1,170.00
18 જુલાઈ 2024 74,470 +70.00
17 જુલાઈ 2024 74,400 -150.00
16 જુલાઈ 2024 74,550 +800.00
15 જુલાઈ 2024 73,750 +210.00
14 જુલાઈ 2024 73,540 +0.00
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 74,550
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,810
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,029
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 71,820
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (23 જુલાઈ) 68,810
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,160
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,210
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,834
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 71,850
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 71,760
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 74,690
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,860
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 72,393
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 70,870
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 71,850
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 73,090
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,350
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 71,401
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 68,350
છોટા ઉદેપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 70,630
છોટા ઉદેપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

છોટા ઉદેપુર : ચાંદીનો દર

24 જુલાઈ 2024
85,100.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
23 જુલાઈ 2024 85,100 -4,170.00
22 જુલાઈ 2024 89,270 -550.00
21 જુલાઈ 2024 89,820 +10.00
20 જુલાઈ 2024 89,810 +10.00
19 જુલાઈ 2024 89,800 -2,120.00
18 જુલાઈ 2024 91,920 -170.00
17 જુલાઈ 2024 92,090 -1,830.00
16 જુલાઈ 2024 93,920 +1,160.00
15 જુલાઈ 2024 92,760 -470.00
14 જુલાઈ 2024 93,230 +10.00
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 94,250
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 85,100
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 91,814
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 89,700
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (23 જુલાઈ) 85,100
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 94,100
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 87,300
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 89,671
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 91,880
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 89,550
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 96,420
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 81,080
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 88,322
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 81,220
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 91,880
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 84,130
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 75,770
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 81,868
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 75,770
છોટા ઉદેપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 80,930
છોટા ઉદેપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ