શેઠપુરા, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

શેઠપુરા : સોનાનો દર

07 જૂન 2023
59,880
-40.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 59,920 +180.00
05 જૂન 2023 59,740 +240.00
04 જૂન 2023 59,500 +10.00
03 જૂન 2023 59,490 +0.00
02 જૂન 2023 59,490 -650.00
01 જૂન 2023 60,140 +0.00
31 મે 2023 60,140 +20.00
30 મે 2023 60,120 +500.00
29 મે 2023 59,620 +80.00
28 મે 2023 59,540 +10.00
શેઠપુરા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,140
શેઠપુરા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,490
શેઠપુરા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,713
શેઠપુરા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,140
શેઠપુરા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 59,920
શેઠપુરા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,550
શેઠપુરા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,530
શેઠપુરા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,482
શેઠપુરા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 59,980
શેઠપુરા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,140
શેઠપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,200
શેઠપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,490
શેઠપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,212
શેઠપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,490
શેઠપુરા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 59,980
શેઠપુરા સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,730
શેઠપુરા સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,930
શેઠપુરા સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,755
શેઠપુરા સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,860
શેઠપુરા સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,490
શેઠપુરા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

શેઠપુરા : ચાંદીનો દર

07 જૂન 2023
71,970.00
-20.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 71,990 +60.00
05 જૂન 2023 71,930 -110.00
04 જૂન 2023 72,040 +10.00
03 જૂન 2023 72,030 +0.00
02 જૂન 2023 72,030 -630.00
01 જૂન 2023 72,660 +480.00
31 મે 2023 72,180 +1,070.00
30 મે 2023 71,110 -30.00
29 મે 2023 71,140 -180.00
28 મે 2023 71,320 +10.00
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,660
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,930
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,113
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,660
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 71,990
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 77,950
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,230
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,725
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,360
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,180
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,140
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,170
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,772
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,250
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,360
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,250
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,810
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 66,945
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,420
શેઠપુરા ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,250
શેઠપુરા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ