જામનગર, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જામનગર : સોનાનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
48,980
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 48,980 +400.00
24 ઓક્ટોબર 2021 48,580 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 48,580 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 48,580 -100.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,680 +230.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,450 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,460 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,380 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,100 +0.00
જામનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,100
જામનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,430
જામનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,309
જામનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,470
જામનગર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 48,980
જામનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,700
જામનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,710
જામનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,772
જામનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,290
જામનગર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,710
જામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,480
જામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,020
જામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,352
જામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,480
જામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,330
જામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,600
જામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,000
જામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,916
જામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,000
જામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,480
જામનગર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જામનગર : ચાંદીનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
67,280.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 67,280 +660.00
24 ઓક્ટોબર 2021 66,620 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 66,620 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 66,620 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,230 +1,180.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,050 +1,220.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,830 -10.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,840 +400.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,440 +0.00
જામનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,280
જામનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,090
જામનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,946
જામનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,090
જામનગર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 67,280
જામનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,910
જામનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,830
જામનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,815
જામનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,470
જામનગર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,830
જામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,890
જામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,250
જામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,587
જામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,890
જામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,590
જામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,930
જામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,690
જામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,075
જામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,820
જામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,890
જામનગર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ