વિદિશા, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

વિદિશા : સોનાનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
59,170
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,170 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,050 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,610 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,450 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,450 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,210 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,200 +0.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 59,200 +430.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 58,770 -10.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 58,780 -40.00
વિદિશા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,610
વિદિશા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,770
વિદિશા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,228
વિદિશા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,540
વિદિશા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 59,170
વિદિશા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,590
વિદિશા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,360
વિદિશા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,017
વિદિશા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,400
વિદિશા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,500
વિદિશા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,080
વિદિશા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,320
વિદિશા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,285
વિદિશા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,320
વિદિશા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,080
વિદિશા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,240
વિદિશા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,200
વિદિશા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,193
વિદિશા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,240
વિદિશા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,320
વિદિશા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

વિદિશા : ચાંદીનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
73,280.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,280 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,020 -150.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,170 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,500 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,490 +420.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,070 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 72,060 +0.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 72,060 +1,260.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 70,800 -490.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 71,290 -490.00
વિદિશા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,910
વિદિશા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,800
વિદિશા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,582
વિદિશા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,900
વિદિશા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 73,280
વિદિશા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,480
વિદિશા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,960
વિદિશા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,141
વિદિશા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,130
વિદિશા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,480
વિદિશા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,490
વિદિશા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,990
વિદિશા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,689
વિદિશા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,990
વિદિશા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,570
વિદિશા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,050
વિદિશા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,360
વિદિશા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,520
વિદિશા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,770
વિદિશા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,980
વિદિશા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ