અલવર, રાજસ્થાન : સોના અને ચાંદીના ભાવ

અલવર : સોનાનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
49,320
+410.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 48,910 +400.00
24 ઓક્ટોબર 2021 48,510 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 48,510 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 48,510 -100.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,610 +230.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,380 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,390 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,310 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,030 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,030 +0.00
અલવર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,030
અલવર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,360
અલવર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,239
અલવર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,400
અલવર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 48,910
અલવર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,630
અલવર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,650
અલવર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,704
અલવર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,220
અલવર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,650
અલવર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,410
અલવર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,960
અલવર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,283
અલવર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,410
અલવર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,260
અલવર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,530
અલવર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,930
અલવર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,848
અલવર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,930
અલવર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,410
અલવર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

અલવર : ચાંદીનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
67,680.00
+490.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 67,190 +660.00
24 ઓક્ટોબર 2021 66,530 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 66,530 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 66,530 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,140 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 65,950 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,740 -10.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,750 +400.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,350 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,350 +0.00
અલવર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,190
અલવર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,010
અલવર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,858
અલવર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,010
અલવર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 67,190
અલવર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,810
અલવર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,750
અલવર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,726
અલવર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,380
અલવર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,750
અલવર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,790
અલવર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,160
અલવર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,493
અલવર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,790
અલવર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,490
અલવર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,820
અલવર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,600
અલવર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,975
અલવર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,720
અલવર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,790
અલવર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ