ધુબૂરી, આસામ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ધુબૂરી : સોનાનો દર

29 નવેમ્બર 2022
52,430
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2022 52,430 -390.00
27 નવેમ્બર 2022 52,820 +0.00
26 નવેમ્બર 2022 52,820 +0.00
25 નવેમ્બર 2022 52,820 -140.00
24 નવેમ્બર 2022 52,960 +220.00
23 નવેમ્બર 2022 52,740 +190.00
22 નવેમ્બર 2022 52,550 -10.00
21 નવેમ્બર 2022 52,560 -340.00
20 નવેમ્બર 2022 52,900 +0.00
19 નવેમ્બર 2022 52,900 +0.00
ધુબૂરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 53,300
ધુબૂરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,340
ધુબૂરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 52,224
ધુબૂરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 50,690
ધુબૂરી સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 52,430
ધુબૂરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 52,080
ધુબૂરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,240
ધુબૂરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,896
ધુબૂરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,270
ધુબૂરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 50,490
ધુબૂરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,830
ધુબૂરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,390
ધુબૂરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,111
ધુબૂરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,220
ધુબૂરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,260
ધુબૂરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,760
ધુબૂરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,900
ધુબૂરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,868
ધુબૂરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,550
ધુબૂરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,900
ધુબૂરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ધુબૂરી : ચાંદીનો દર

29 નવેમ્બર 2022
61,130.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2022 61,130 -950.00
27 નવેમ્બર 2022 62,080 +10.00
26 નવેમ્બર 2022 62,070 +0.00
25 નવેમ્બર 2022 62,070 -230.00
24 નવેમ્બર 2022 62,300 +350.00
23 નવેમ્બર 2022 61,950 +690.00
22 નવેમ્બર 2022 61,260 +290.00
21 નવેમ્બર 2022 60,970 -250.00
20 નવેમ્બર 2022 61,220 +0.00
19 નવેમ્બર 2022 61,220 +10.00
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,770
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,550
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,330
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 59,090
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 61,130
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,920
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,390
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 58,163
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,920
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 57,870
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 58,030
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,460
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,544
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,460
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,910
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,140
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,051
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,460
ધુબૂરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,140
ધુબૂરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ