ગોરખપુર, ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગોરખપુર : સોનાનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
49,340
+410.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 48,930 +400.00
24 ઓક્ટોબર 2021 48,530 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 48,530 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 48,530 -90.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,620 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,400 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,410 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,330 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
ગોરખપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,050
ગોરખપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,380
ગોરખપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,259
ગોરખપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,420
ગોરખપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 48,930
ગોરખપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,650
ગોરખપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,670
ગોરખપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,723
ગોરખપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,240
ગોરખપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,670
ગોરખપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,430
ગોરખપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,970
ગોરખપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,302
ગોરખપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,430
ગોરખપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,280
ગોરખપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,550
ગોરખપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,950
ગોરખપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,866
ગોરખપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,950
ગોરખપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,430
ગોરખપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગોરખપુર : ચાંદીનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
67,710.00
+500.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 67,210 +660.00
24 ઓક્ટોબર 2021 66,550 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 66,550 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 66,550 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,160 +1,180.00
20 ઓક્ટોબર 2021 65,980 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,770 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,770 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,210
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,030
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,883
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,030
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 67,210
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,840
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,770
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,748
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,410
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,770
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,820
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,180
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,519
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,820
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,520
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,850
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,620
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,004
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,750
ગોરખપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,820
ગોરખપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ