ઉત્તર કન્નડ, કર્ણાટક : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉત્તર કન્નડ : સોનાનો દર

29 નવેમ્બર 2023
62,740
+170.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 62,570 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,620 +0.00
26 નવેમ્બર 2023 61,620 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 61,610 +0.00
24 નવેમ્બર 2023 61,610 +310.00
23 નવેમ્બર 2023 61,300 +60.00
22 નવેમ્બર 2023 61,240 -180.00
21 નવેમ્બર 2023 61,420 +500.00
20 નવેમ્બર 2023 60,920 -30.00
19 નવેમ્બર 2023 60,950 +0.00
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,570
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,820
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 60,898
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,910
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 62,570
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,380
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,590
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,244
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,550
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,030
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,590
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,340
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 58,955
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,530
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,540
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,580
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,340
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,002
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,380
ઉત્તર કન્નડ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,490
ઉત્તર કન્નડ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ઉત્તર કન્નડ : ચાંદીનો દર

29 નવેમ્બર 2023
75,710.00
+200.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 75,510 +1,290.00
27 નવેમ્બર 2023 74,220 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 74,210 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 74,210 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 74,200 +1,020.00
23 નવેમ્બર 2023 73,180 +130.00
22 નવેમ્બર 2023 73,050 -460.00
21 નવેમ્બર 2023 73,510 +560.00
20 નવેમ્બર 2023 72,950 -460.00
19 નવેમ્બર 2023 73,410 +0.00
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,510
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,150
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,448
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,440
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 75,510
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,000
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,770
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,649
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,840
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,790
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,890
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,820
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,249
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,880
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,830
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,460
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,940
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,121
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,110
ઉત્તર કન્નડ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,460
ઉત્તર કન્નડ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ