ફિરોઝપુર, પંજાબ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ફિરોઝપુર : સોનાનો દર

29 નવેમ્બર 2022
52,320
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2022 52,320 -390.00
27 નવેમ્બર 2022 52,710 +0.00
26 નવેમ્બર 2022 52,710 +10.00
25 નવેમ્બર 2022 52,700 -150.00
24 નવેમ્બર 2022 52,850 +220.00
23 નવેમ્બર 2022 52,630 +190.00
22 નવેમ્બર 2022 52,440 -10.00
21 નવેમ્બર 2022 52,450 -340.00
20 નવેમ્બર 2022 52,790 +0.00
19 નવેમ્બર 2022 52,790 +10.00
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 53,180
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,230
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 52,113
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 50,590
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 52,320
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 51,970
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,140
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,789
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,160
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 50,380
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,720
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,280
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,004
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,110
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,160
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,650
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,790
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,759
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,450
ફિરોઝપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,800
ફિરોઝપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ફિરોઝપુર : ચાંદીનો દર

29 નવેમ્બર 2022
61,010.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2022 61,010 -940.00
27 નવેમ્બર 2022 61,950 +10.00
26 નવેમ્બર 2022 61,940 +0.00
25 નવેમ્બર 2022 61,940 -230.00
24 નવેમ્બર 2022 62,170 +350.00
23 નવેમ્બર 2022 61,820 +690.00
22 નવેમ્બર 2022 61,130 +290.00
21 નવેમ્બર 2022 60,840 -250.00
20 નવેમ્બર 2022 61,090 +0.00
19 નવેમ્બર 2022 61,090 +10.00
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,630
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,430
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,201
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 58,960
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 61,010
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,790
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,280
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 58,040
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,800
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 57,750
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,900
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,350
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,427
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,350
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,790
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,430
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,020
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,931
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,340
ફિરોઝપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,030
ફિરોઝપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ