જલ્પાઈગુરી, પશ્ચિમ બંગાળ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જલ્પાઈગુરી : સોનાનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
48,550
+220.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 48,330 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,340 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,260 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 48,980 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 48,980 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 48,980 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 48,980 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,240 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,090 +10.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,080 +220.00
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 48,980
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,310
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,093
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,350
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 48,330
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,580
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,590
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,650
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,160
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,590
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,350
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,900
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,227
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,350
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,210
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,470
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,880
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,793
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,880
જલ્પાઈગુરી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,350
જલ્પાઈગુરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જલ્પાઈગુરી : ચાંદીનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
67,060.00
+1,180.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 65,880 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,670 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,670 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,280 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,280 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,280 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,280 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 62,950 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,110 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,170 +560.00
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 65,880
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,940
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,055
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 60,940
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 65,880
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,740
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,680
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,652
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,310
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,680
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,710
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,090
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,418
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,710
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,420
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,740
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,520
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,895
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,640
જલ્પાઈગુરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,710
જલ્પાઈગુરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ