મહારાજગંજ, ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

મહારાજગંજ : સોનાનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
58,880
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,880 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,140 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +130.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,000 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,560 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,160 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,160 +10.00
મહારાજગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
મહારાજગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,720
મહારાજગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,167
મહારાજગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,500
મહારાજગંજ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 58,880
મહારાજગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,540
મહારાજગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
મહારાજગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,971
મહારાજગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,350
મહારાજગંજ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,460
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,030
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,280
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,239
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,280
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,030
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,190
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,150
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,147
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,190
મહારાજગંજ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,270
મહારાજગંજ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

મહારાજગંજ : ચાંદીનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
72,020.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,020 -1,210.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,230 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,230 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,220 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,970 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,110 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,010 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 72,000 +0.00
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,850
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,740
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,560
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,840
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 72,020
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,420
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,900
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,083
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,070
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,420
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,430
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,930
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,631
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,930
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,510
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,990
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,310
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,464
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,720
મહારાજગંજ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,930
મહારાજગંજ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ