નયગh, ઓડિશા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

નયગh : સોનાનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2022
49,580
+280.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,300 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,570 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,560 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,560 -590.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 50,150 +590.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 49,560 +200.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 49,360 -80.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 49,440 -30.00
18 સપ્ટેમ્બર 2022 49,470 +0.00
17 સપ્ટેમ્બર 2022 49,470 +0.00
નયગh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,730
નયગh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,300
નયગh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,033
નયગh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,120
નયગh સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 49,300
નયગh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,660
નયગh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,810
નયગh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,773
નયગh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,460
નયગh સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,810
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,360
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,510
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,999
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,710
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,510
નયગh સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,930
નયગh સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,380
નયગh સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,088
નયગh સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,060
નયગh સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,930
નયગh - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

નયગh : ચાંદીનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2022
56,090.00
+850.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,240 -950.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,190 +0.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,190 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,180 -1,740.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 57,920 +700.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 57,220 +960.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 56,260 -300.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 56,560 -50.00
18 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610 +0.00
17 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610 +10.00
નયગh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,920
નયગh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,370
નયગh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,332
નયગh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,370
નયગh ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 55,240
નયગh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,450
નયગh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,040
નયગh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,945
નયગh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,350
નયગh ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,040
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,870
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,700
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,022
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,710
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,720
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,810
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,460
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,491
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,570
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,460
નયગh - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ