નયગh, ઓડિશા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

નયગh : સોનાનો દર

19 જુલાઈ 2024
73,480
-910.00
તારીખ કિંમત બદલો
18 જુલાઈ 2024 74,390 +70.00
17 જુલાઈ 2024 74,320 -150.00
16 જુલાઈ 2024 74,470 +800.00
15 જુલાઈ 2024 73,670 +210.00
14 જુલાઈ 2024 73,460 +0.00
13 જુલાઈ 2024 73,460 +10.00
12 જુલાઈ 2024 73,450 -20.00
11 જુલાઈ 2024 73,470 +620.00
10 જુલાઈ 2024 72,850 +270.00
09 જુલાઈ 2024 72,580 +100.00
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 74,470
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,680
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,136
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 71,740
નયગh સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (18 જુલાઈ) 74,390
નયગh સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,080
નયગh સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,130
નયગh સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,728
નયગh સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 71,780
નયગh સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 71,680
નયગh સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 74,610
નયગh સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,790
નયગh સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 72,316
નયગh સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 70,790
નયગh સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 71,770
નયગh સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 73,010
નયગh સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,270
નયગh સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 71,326
નયગh સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 68,270
નયગh સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 70,560
નયગh - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

નયગh : ચાંદીનો દર

19 જુલાઈ 2024
89,610.00
-2,210.00
તારીખ કિંમત બદલો
18 જુલાઈ 2024 91,820 -170.00
17 જુલાઈ 2024 91,990 -1,830.00
16 જુલાઈ 2024 93,820 +1,150.00
15 જુલાઈ 2024 92,670 -460.00
14 જુલાઈ 2024 93,130 +10.00
13 જુલાઈ 2024 93,120 +0.00
12 જુલાઈ 2024 93,120 -1,030.00
11 જુલાઈ 2024 94,150 +1,170.00
10 જુલાઈ 2024 92,980 +50.00
09 જુલાઈ 2024 92,930 +350.00
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 94,150
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 89,610
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 92,564
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 89,610
નયગh ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (18 જુલાઈ) 91,820
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 94,000
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 87,200
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 89,496
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 91,780
નયગh ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 89,450
નયગh ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 96,320
નયગh ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 80,990
નયગh ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 88,228
નયગh ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 81,130
નયગh ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 91,780
નયગh ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 84,040
નયગh ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 75,690
નયગh ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 81,781
નયગh ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 75,690
નયગh ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 80,840
નયગh - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ