તિરુવલ્લુર, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

તિરુવલ્લુર : સોનાનો દર

07 જૂન 2023
60,100
-20.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 60,120 +180.00
05 જૂન 2023 59,940 +240.00
04 જૂન 2023 59,700 +0.00
03 જૂન 2023 59,700 +10.00
02 જૂન 2023 59,690 -660.00
01 જૂન 2023 60,350 +10.00
31 મે 2023 60,340 +10.00
30 મે 2023 60,330 +510.00
29 મે 2023 59,820 +80.00
28 મે 2023 59,740 +0.00
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,350
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,690
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,917
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,350
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 60,120
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,760
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,730
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,690
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,190
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,340
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,410
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,700
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,420
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,700
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,180
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,940
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,120
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,955
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 56,050
તિરુવલ્લુર સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,690
તિરુવલ્લુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

તિરુવલ્લુર : ચાંદીનો દર

07 જૂન 2023
72,260.00
+20.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 72,240 +60.00
05 જૂન 2023 72,180 -110.00
04 જૂન 2023 72,290 +10.00
03 જૂન 2023 72,280 +0.00
02 જૂન 2023 72,280 -630.00
01 જૂન 2023 72,910 +480.00
31 મે 2023 72,430 +1,080.00
30 મે 2023 71,350 -40.00
29 મે 2023 71,390 -170.00
28 મે 2023 71,560 +0.00
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,910
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,180
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,363
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,910
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 72,240
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 78,220
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,470
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,980
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,620
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,430
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,400
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,420
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 75,030
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,500
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,620
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,500
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 62,030
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 67,175
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,640
તિરુવલ્લુર ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,500
તિરુવલ્લુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ