સિલવાસા, દાદરા અને નગર હવેલી : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિલવાસા : સોનાનો દર

24 જુલાઈ 2024
68,830
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
23 જુલાઈ 2024 68,830 -4,250.00
22 જુલાઈ 2024 73,080 -250.00
21 જુલાઈ 2024 73,330 +0.00
20 જુલાઈ 2024 73,330 +10.00
19 જુલાઈ 2024 73,320 -1,170.00
18 જુલાઈ 2024 74,490 +80.00
17 જુલાઈ 2024 74,410 -160.00
16 જુલાઈ 2024 74,570 +800.00
15 જુલાઈ 2024 73,770 +210.00
14 જુલાઈ 2024 73,560 +10.00
સિલવાસા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 74,570
સિલવાસા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,830
સિલવાસા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,048
સિલવાસા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 71,840
સિલવાસા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (23 જુલાઈ) 68,830
સિલવાસા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,170
સિલવાસા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,230
સિલવાસા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,852
સિલવાસા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 71,870
સિલવાસા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 71,770
સિલવાસા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 74,710
સિલવાસા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,880
સિલવાસા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 72,412
સિલવાસા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 70,880
સિલવાસા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 71,870
સિલવાસા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 73,110
સિલવાસા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,360
સિલવાસા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 71,420
સિલવાસા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 68,360
સિલવાસા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 70,650
સિલવાસા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સિલવાસા : ચાંદીનો દર

24 જુલાઈ 2024
85,120.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
23 જુલાઈ 2024 85,120 -4,180.00
22 જુલાઈ 2024 89,300 -540.00
21 જુલાઈ 2024 89,840 +10.00
20 જુલાઈ 2024 89,830 +10.00
19 જુલાઈ 2024 89,820 -2,120.00
18 જુલાઈ 2024 91,940 -170.00
17 જુલાઈ 2024 92,110 -1,830.00
16 જુલાઈ 2024 93,940 +1,150.00
15 જુલાઈ 2024 92,790 -460.00
14 જુલાઈ 2024 93,250 +0.00
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 94,270
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 85,120
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 91,838
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 89,730
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (23 જુલાઈ) 85,120
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 94,120
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 87,320
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 89,694
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 91,910
સિલવાસા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 89,570
સિલવાસા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 96,440
સિલવાસા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 81,100
સિલવાસા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 88,344
સિલવાસા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 81,240
સિલવાસા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 91,900
સિલવાસા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 84,150
સિલવાસા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 75,790
સિલવાસા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 81,889
સિલવાસા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 75,790
સિલવાસા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 80,950
સિલવાસા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ