સૂરજપુર, છત્તીસગ. : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સૂરજપુર : સોનાનો દર

07 જૂન 2023
59,900
-30.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 59,930 +190.00
05 જૂન 2023 59,740 +230.00
04 જૂન 2023 59,510 +10.00
03 જૂન 2023 59,500 +0.00
02 જૂન 2023 59,500 -650.00
01 જૂન 2023 60,150 +0.00
31 મે 2023 60,150 +20.00
30 મે 2023 60,130 +500.00
29 મે 2023 59,630 +90.00
28 મે 2023 59,540 +0.00
સૂરજપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,150
સૂરજપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,500
સૂરજપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,722
સૂરજપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,150
સૂરજપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 59,930
સૂરજપુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,560
સૂરજપુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,530
સૂરજપુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,489
સૂરજપુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 59,990
સૂરજપુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,150
સૂરજપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,210
સૂરજપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,500
સૂરજપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,221
સૂરજપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,500
સૂરજપુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 59,980
સૂરજપુર સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,740
સૂરજપુર સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,940
સૂરજપુર સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,764
સૂરજપુર સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,870
સૂરજપુર સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,500
સૂરજપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સૂરજપુર : ચાંદીનો દર

07 જૂન 2023
72,030.00
+30.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 72,000 +60.00
05 જૂન 2023 71,940 -110.00
04 જૂન 2023 72,050 +10.00
03 જૂન 2023 72,040 +0.00
02 જૂન 2023 72,040 -630.00
01 જૂન 2023 72,670 +480.00
31 મે 2023 72,190 +1,070.00
30 મે 2023 71,120 -30.00
29 મે 2023 71,150 -180.00
28 મે 2023 71,330 +10.00
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,670
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,940
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,123
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,670
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 72,000
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 77,960
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,240
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,735
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,370
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,190
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,150
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,180
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,783
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,260
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,370
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,260
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,820
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 66,955
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,430
સૂરજપુર ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,260
સૂરજપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ