શ્રાવસ્તિ, ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

શ્રાવસ્તિ : સોનાનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
52,120
+280.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 51,840 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,830 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,830 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,140 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,660 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,550 +90.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,460 -50.00
31 જુલાઈ 2022 51,510 -1,310.00
30 જુલાઈ 2022 52,820 +300.00
29 જુલાઈ 2022 52,520 +600.00
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,660
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,460
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,901
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,460
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 51,840
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,360
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,510
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,999
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,710
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,510
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,930
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,380
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,088
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,060
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,930
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,980
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,050
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,922
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,480
શ્રાવસ્તિ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,120
શ્રાવસ્તિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

શ્રાવસ્તિ : ચાંદીનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
58,740.00
+1,240.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 57,500 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,490 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,490 -610.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,100 +360.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,740 +160.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,580 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,350 +630.00
31 જુલાઈ 2022 57,720 -1,600.00
30 જુલાઈ 2022 59,320 +340.00
29 જુલાઈ 2022 58,980 +2,840.00
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 58,350
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,490
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,750
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,350
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 57,500
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,870
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,700
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,022
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,710
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,720
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,810
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,460
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,491
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,570
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,460
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,430
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,140
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,924
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,430
શ્રાવસ્તિ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,350
શ્રાવસ્તિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ