ઇન્દોર, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઇન્દોર : સોનાનો દર

31 કુચ 2023
59,880
+690.00
તારીખ કિંમત બદલો
30 કુચ 2023 59,190 +0.00
29 કુચ 2023 59,190 -290.00
28 કુચ 2023 59,480 +640.00
27 કુચ 2023 58,840 -720.00
26 કુચ 2023 59,560 +10.00
25 કુચ 2023 59,550 +0.00
24 કુચ 2023 59,550 -280.00
23 કુચ 2023 59,830 +840.00
22 કુચ 2023 58,990 +140.00
21 કુચ 2023 58,850 -840.00
ઇન્દોર સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,830
ઇન્દોર સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,020
ઇન્દોર સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,789
ઇન્દોર સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,950
ઇન્દોર સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (30 કુચ) 59,190
ઇન્દોર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 57,890
ઇન્દોર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,510
ઇન્દોર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 56,477
ઇન્દોર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 57,890
ઇન્દોર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (28 ફેબ્રુઆરી) 55,920
ઇન્દોર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 57,260
ઇન્દોર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,100
ઇન્દોર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : સરેરાશ ભાવ 56,460
ઇન્દોર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 જાન્યુઆરી) 55,100
ઇન્દોર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : બંધ ભાવ (31 જાન્યુઆરી) 57,170
ઇન્દોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 55,130
ઇન્દોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 53,470
ઇન્દોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 54,443
ઇન્દોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 53,870
ઇન્દોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (31 ડિસેમ્બર) 55,100
ઇન્દોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ઇન્દોર : ચાંદીનો દર

31 કુચ 2023
71,990.00
+1,080.00
તારીખ કિંમત બદલો
30 કુચ 2023 70,910 +10.00
29 કુચ 2023 70,900 +160.00
28 કુચ 2023 70,740 +610.00
27 કુચ 2023 70,130 -400.00
26 કુચ 2023 70,530 +10.00
25 કુચ 2023 70,520 +0.00
24 કુચ 2023 70,520 +170.00
23 કુચ 2023 70,350 +970.00
22 કુચ 2023 69,380 +850.00
21 કુચ 2023 68,530 -360.00
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 70,910
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,910
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 66,875
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,520
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (30 કુચ) 70,910
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 70,480
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,730
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 66,436
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 70,040
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (28 ફેબ્રુઆરી) 64,640
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 69,940
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,060
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : સરેરાશ ભાવ 68,943
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 જાન્યુઆરી) 69,380
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : બંધ ભાવ (31 જાન્યુઆરી) 69,000
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 69,770
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,060
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 67,936
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 65,230
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (31 ડિસેમ્બર) 69,370
ઇન્દોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ