ઇન્દોર, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઇન્દોર : સોનાનો દર

16 જુલાઈ 2024
73,730
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
15 જુલાઈ 2024 73,730 +210.00
14 જુલાઈ 2024 73,520 +0.00
13 જુલાઈ 2024 73,520 +10.00
12 જુલાઈ 2024 73,510 -20.00
11 જુલાઈ 2024 73,530 +620.00
10 જુલાઈ 2024 72,910 +270.00
09 જુલાઈ 2024 72,640 +100.00
08 જુલાઈ 2024 72,540 -690.00
07 જુલાઈ 2024 73,230 +0.00
06 જુલાઈ 2024 73,230 +10.00
ઇન્દોર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 73,730
ઇન્દોર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,730
ઇન્દોર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 72,944
ઇન્દોર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 71,800
ઇન્દોર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (15 જુલાઈ) 73,730
ઇન્દોર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,140
ઇન્દોર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,190
ઇન્દોર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,784
ઇન્દોર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 71,830
ઇન્દોર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 71,740
ઇન્દોર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 74,670
ઇન્દોર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,840
ઇન્દોર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 72,373
ઇન્દોર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 70,850
ઇન્દોર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 71,830
ઇન્દોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 73,070
ઇન્દોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,330
ઇન્દોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 71,382
ઇન્દોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 68,330
ઇન્દોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 70,610
ઇન્દોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ઇન્દોર : ચાંદીનો દર

16 જુલાઈ 2024
92,740.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
15 જુલાઈ 2024 92,740 -460.00
14 જુલાઈ 2024 93,200 +0.00
13 જુલાઈ 2024 93,200 +10.00
12 જુલાઈ 2024 93,190 -1,030.00
11 જુલાઈ 2024 94,220 +1,160.00
10 જુલાઈ 2024 93,060 +60.00
09 જુલાઈ 2024 93,000 +350.00
08 જુલાઈ 2024 92,650 -960.00
07 જુલાઈ 2024 93,610 +10.00
06 જુલાઈ 2024 93,600 +0.00
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 94,220
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 89,680
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 92,641
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 89,680
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (15 જુલાઈ) 92,740
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 94,070
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 87,270
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 89,567
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 91,860
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 89,530
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 96,390
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 81,050
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 88,297
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 81,190
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 91,850
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 84,110
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 75,750
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 81,846
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 75,750
ઇન્દોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 80,910
ઇન્દોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ