તેહરી ગarhવાલ, ઉત્તરાખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

તેહરી ગarhવાલ : સોનાનો દર

આજે 05 જુલાઈ 2022
53,160
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 જુલાઈ 2022 53,160 +1,430.00
03 જુલાઈ 2022 51,730 +0.00
02 જુલાઈ 2022 51,730 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,730 -210.00
30 જૂન 2022 51,940 -100.00
29 જૂન 2022 52,040 +180.00
28 જૂન 2022 51,860 +20.00
27 જૂન 2022 51,840 +30.00
26 જૂન 2022 51,810 +0.00
26 જૂન 2022 51,810 -140.00
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,160
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,730
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,088
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,730
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (04 જુલાઈ) 53,160
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,940
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,400
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,104
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,070
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,940
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,990
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,070
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,936
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,490
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,140
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,550
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,430
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,368
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,820
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,490
તેહરી ગarhવાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

તેહરી ગarhવાલ : ચાંદીનો દર

આજે 05 જુલાઈ 2022
59,130.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 જુલાઈ 2022 59,130 -600.00
03 જુલાઈ 2022 59,730 +0.00
02 જુલાઈ 2022 59,730 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,730 -750.00
30 જૂન 2022 60,480 -490.00
29 જૂન 2022 60,970 -410.00
28 જૂન 2022 61,380 +200.00
27 જૂન 2022 61,180 +250.00
26 જૂન 2022 60,930 +0.00
26 જૂન 2022 60,930 -1,270.00
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,730
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,130
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,580
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,730
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (04 જુલાઈ) 59,130
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,830
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,480
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,507
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,590
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,480
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,450
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,160
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,941
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,450
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,370
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,650
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,450
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,808
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,100
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,450
તેહરી ગarhવાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ