તેહરી ગarhવાલ, ઉત્તરાખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

તેહરી ગarhવાલ : સોનાનો દર

11 ડિસેમ્બર 2023
61,420
-340.00
તારીખ કિંમત બદલો
10 ડિસેમ્બર 2023 61,760 +0.00
09 ડિસેમ્બર 2023 61,760 +10.00
08 ડિસેમ્બર 2023 61,750 -730.00
07 ડિસેમ્બર 2023 62,480 +120.00
06 ડિસેમ્બર 2023 62,360 +180.00
05 ડિસેમ્બર 2023 62,180 -180.00
04 ડિસેમ્બર 2023 62,360 -950.00
03 ડિસેમ્બર 2023 63,310 +0.00
02 ડિસેમ્બર 2023 63,310 +10.00
01 ડિસેમ્બર 2023 63,300 +730.00
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,310
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,750
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 62,457
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,300
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (10 ડિસેમ્બર) 61,760
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,900
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,800
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,005
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,900
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,570
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,360
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,580
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,227
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,530
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,020
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,580
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,320
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 58,944
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,510
તેહરી ગarhવાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,530
તેહરી ગarhવાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

તેહરી ગarhવાલ : ચાંદીનો દર

11 ડિસેમ્બર 2023
71,950.00
-410.00
તારીખ કિંમત બદલો
10 ડિસેમ્બર 2023 72,360 +0.00
09 ડિસેમ્બર 2023 72,360 +10.00
08 ડિસેમ્બર 2023 72,350 -1,830.00
07 ડિસેમ્બર 2023 74,180 -380.00
06 ડિસેમ્બર 2023 74,560 -600.00
05 ડિસેમ્બર 2023 75,160 -760.00
04 ડિસેમ્બર 2023 75,920 -1,810.00
03 ડિસેમ્બર 2023 77,730 +10.00
02 ડિસેમ્બર 2023 77,720 +0.00
01 ડિસેમ્બર 2023 77,720 +420.00
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,730
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,350
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 75,006
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,720
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (10 ડિસેમ્બર) 72,360
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,300
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,140
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,715
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,420
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,300
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 72,980
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,760
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,631
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,820
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,780
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,870
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,810
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,229
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,860
તેહરી ગarhવાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,810
તેહરી ગarhવાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ