જાલોર, રાજસ્થાન : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જાલોર : સોનાનો દર

આજે 03 જુલાઈ 2022
51,690
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 જુલાઈ 2022 51,690 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,690 -220.00
30 જૂન 2022 51,910 -100.00
29 જૂન 2022 52,010 +180.00
28 જૂન 2022 51,830 +30.00
27 જૂન 2022 51,800 +30.00
26 જૂન 2022 51,770 +0.00
26 જૂન 2022 51,770 -150.00
21 જૂન 2022 51,920 -100.00
20 જૂન 2022 52,020 -150.00
જાલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,690
જાલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,690
જાલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,690
જાલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,690
જાલોર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (02 જુલાઈ) 51,690
જાલોર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
જાલોર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,360
જાલોર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,068
જાલોર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,040
જાલોર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,910
જાલોર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,960
જાલોર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,040
જાલોર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,902
જાલોર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,460
જાલોર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,100
જાલોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,510
જાલોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,390
જાલોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,334
જાલોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,790
જાલોર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,460
જાલોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જાલોર : ચાંદીનો દર

આજે 03 જુલાઈ 2022
59,690.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 જુલાઈ 2022 59,690 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,690 -750.00
30 જૂન 2022 60,440 -490.00
29 જૂન 2022 60,930 -410.00
28 જૂન 2022 61,340 +200.00
27 જૂન 2022 61,140 +250.00
26 જૂન 2022 60,890 +0.00
26 જૂન 2022 60,890 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,160 -200.00
20 જૂન 2022 62,360 -600.00
જાલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,690
જાલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,690
જાલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,690
જાલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,690
જાલોર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (02 જુલાઈ) 59,690
જાલોર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,790
જાલોર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,440
જાલોર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,467
જાલોર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,550
જાલોર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,440
જાલોર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,410
જાલોર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,120
જાલોર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,901
જાલોર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,410
જાલોર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,320
જાલોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,610
જાલોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,410
જાલોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,763
જાલોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,060
જાલોર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,410
જાલોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ