સિક્કિમ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિક્કિમ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ જિલ્લા 22 જૂન 2024 72,000
ઉત્તર જીલ્લો 22 જૂન 2024 72,000
દક્ષિણ જીલ્લો 22 જૂન 2024 72,000
પશ્ચિમ જિલ્લો 22 જૂન 2024 72,000

સિક્કિમ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ જિલ્લા 22 જૂન 2024 89,860
ઉત્તર જીલ્લો 22 જૂન 2024 89,860
દક્ષિણ જીલ્લો 22 જૂન 2024 89,860
પશ્ચિમ જિલ્લો 22 જૂન 2024 89,860