સિક્કિમ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિક્કિમ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ જિલ્લા 27 કુચ 2023 59,810
ઉત્તર જીલ્લો 27 કુચ 2023 59,810
દક્ષિણ જીલ્લો 27 કુચ 2023 59,810
પશ્ચિમ જિલ્લો 27 કુચ 2023 59,810

સિક્કિમ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ જિલ્લા 27 કુચ 2023 70,830
ઉત્તર જીલ્લો 27 કુચ 2023 70,830
દક્ષિણ જીલ્લો 27 કુચ 2023 70,830
પશ્ચિમ જિલ્લો 27 કુચ 2023 70,830