બલરામપુર, ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

બલરામપુર : સોનાનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
48,620
+220.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 48,400 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,410 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,330 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,320 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,170 +20.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,150 +210.00
બલરામપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,050
બલરામપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,380
બલરામપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,167
બલરામપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,420
બલરામપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 48,400
બલરામપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,650
બલરામપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,670
બલરામપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,723
બલરામપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,240
બલરામપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,670
બલરામપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,430
બલરામપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,970
બલરામપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,302
બલરામપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,430
બલરામપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,280
બલરામપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,550
બલરામપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,950
બલરામપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,866
બલરામપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,950
બલરામપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,430
બલરામપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

બલરામપુર : ચાંદીનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
67,160.00
+1,180.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 65,980 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,770 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,770 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,050 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,210 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,270 +560.00
બલરામપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 65,980
બલરામપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,030
બલરામપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,153
બલરામપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,030
બલરામપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 65,980
બલરામપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,840
બલરામપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,770
બલરામપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,748
બલરામપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,410
બલરામપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,770
બલરામપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,820
બલરામપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,180
બલરામપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,519
બલરામપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,820
બલરામપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,520
બલરામપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,850
બલરામપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,620
બલરામપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,004
બલરામપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,750
બલરામપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,820
બલરામપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ