કૈમૂર, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કૈમૂર : સોનાનો દર

16 જુલાઈ 2024
73,610
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
15 જુલાઈ 2024 73,610 +210.00
14 જુલાઈ 2024 73,400 +0.00
13 જુલાઈ 2024 73,400 +10.00
12 જુલાઈ 2024 73,390 -20.00
11 જુલાઈ 2024 73,410 +610.00
10 જુલાઈ 2024 72,800 +280.00
09 જુલાઈ 2024 72,520 +90.00
08 જુલાઈ 2024 72,430 -690.00
07 જુલાઈ 2024 73,120 +10.00
06 જુલાઈ 2024 73,110 +10.00
કૈમૂર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 73,610
કૈમૂર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,620
કૈમૂર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 72,883
કૈમૂર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 71,690
કૈમૂર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (15 જુલાઈ) 73,610
કૈમૂર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,020
કૈમૂર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,070
કૈમૂર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,700
કૈમૂર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 71,720
કૈમૂર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 71,620
કૈમૂર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 74,550
કૈમૂર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,730
કૈમૂર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 72,257
કૈમૂર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 70,730
કૈમૂર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 71,710
કૈમૂર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 72,950
કૈમૂર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,220
કૈમૂર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 71,268
કૈમૂર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 68,220
કૈમૂર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 70,500
કૈમૂર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કૈમૂર : ચાંદીનો દર

16 જુલાઈ 2024
92,590.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
15 જુલાઈ 2024 92,590 -470.00
14 જુલાઈ 2024 93,060 +10.00
13 જુલાઈ 2024 93,050 +10.00
12 જુલાઈ 2024 93,040 -1,030.00
11 જુલાઈ 2024 94,070 +1,160.00
10 જુલાઈ 2024 92,910 +60.00
09 જુલાઈ 2024 92,850 +340.00
08 જુલાઈ 2024 92,510 -950.00
07 જુલાઈ 2024 93,460 +0.00
06 જુલાઈ 2024 93,460 +10.00
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 94,070
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 89,540
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 92,495
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 89,540
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (15 જુલાઈ) 92,590
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 93,920
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 87,130
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 89,505
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 91,710
કૈમૂર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 89,380
કૈમૂર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 96,240
કૈમૂર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 80,930
કૈમૂર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 88,158
કૈમૂર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 81,070
કૈમૂર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 91,700
કૈમૂર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 83,970
કૈમૂર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 75,630
કૈમૂર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 81,716
કૈમૂર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 75,630
કૈમૂર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 80,780
કૈમૂર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ