જલગાંવ, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જલગાંવ : સોનાનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
49,330
+410.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 48,920 +400.00
24 ઓક્ટોબર 2021 48,520 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 48,520 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 48,520 -90.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,610 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,390 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,400 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,320 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,040 +0.00
જલગાંવ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,040
જલગાંવ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,370
જલગાંવ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,246
જલગાંવ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,410
જલગાંવ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 48,920
જલગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,640
જલગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,650
જલગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,711
જલગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,220
જલગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,650
જલગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,410
જલગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,960
જલગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,288
જલગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,410
જલગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,270
જલગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,530
જલગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,940
જલગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,854
જલગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,940
જલગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,410
જલગાંવ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જલગાંવ : ચાંદીનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
67,690.00
+490.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 67,200 +660.00
24 ઓક્ટોબર 2021 66,540 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 66,540 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 66,540 -600.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,140 +1,180.00
20 ઓક્ટોબર 2021 65,960 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,750 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,750 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,360 +0.00
જલગાંવ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,200
જલગાંવ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,010
જલગાંવ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,865
જલગાંવ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,010
જલગાંવ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 67,200
જલગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,820
જલગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,750
જલગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,734
જલગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,390
જલગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,750
જલગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,800
જલગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,170
જલગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,502
જલગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,800
જલગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,500
જલગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,830
જલગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,600
જલગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,984
જલગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,730
જલગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,800
જલગાંવ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ