મિઝોરમ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

મિઝોરમ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
આઈઝોલ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090
ચંપાળ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090
કોલાસિબ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090
લોંગટલાઈ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090
લંગલેઇ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090
મમિત 26 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090
સાઇહા 26 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090
સેરશીપ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090

મિઝોરમ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
આઈઝોલ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 72,290
ચંપાળ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 72,290
કોલાસિબ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 72,290
લોંગટલાઈ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 72,290
લંગલેઇ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 72,290
મમિત 26 સપ્ટેમ્બર 2023 72,290
સાઇહા 26 સપ્ટેમ્બર 2023 72,290
સેરશીપ 26 સપ્ટેમ્બર 2023 72,290