છિંદવાડા, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

છિંદવાડા : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,770
+200.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,570 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 51,910 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,630 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,620 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,620 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,610 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,340 +90.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,250 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,280 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,280 +400.00
છિંદવાડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,700
છિંદવાડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,500
છિંદવાડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,159
છિંદવાડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,500
છિંદવાડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,570
છિંદવાડા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,400
છિંદવાડા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,550
છિંદવાડા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,039
છિંદવાડા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,750
છિંદવાડા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,550
છિંદવાડા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
છિંદવાડા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,420
છિંદવાડા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,128
છિંદવાડા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,100
છિંદવાડા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,970
છિંદવાડા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,020
છિંદવાડા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,090
છિંદવાડા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,962
છિંદવાડા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,520
છિંદવાડા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,160
છિંદવાડા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

છિંદવાડા : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,190.00
+110.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,080 -840.00
16 .ગસ્ટ 2022 57,920 -1,580.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,500 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,490 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,490 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,480 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,530 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,100 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,220 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,210 +1,670.00
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,080
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,447
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,400
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,080
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,920
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,740
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,069
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,760
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,760
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,860
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,510
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,539
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,620
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,510
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,480
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,190
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,973
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,480
છિંદવાડા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,400
છિંદવાડા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ