ડિંડોરી, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ડિંડોરી : સોનાનો દર

આજે 18 ઓક્ટોબર 2021
48,370
-720.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,350 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,200 +10.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,190 +220.00
10 ઓક્ટોબર 2021 47,970 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 47,970 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 47,970 -90.00
ડિંડોરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,090
ડિંડોરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,420
ડિંડોરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,165
ડિંડોરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,460
ડિંડોરી સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (17 ઓક્ટોબર) 49,090
ડિંડોરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,690
ડિંડોરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,700
ડિંડોરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,759
ડિંડોરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,270
ડિંડોરી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,700
ડિંડોરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,460
ડિંડોરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,010
ડિંડોરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,338
ડિંડોરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,460
ડિંડોરી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,320
ડિંડોરી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,590
ડિંડોરી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,990
ડિંડોરી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,905
ડિંડોરી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,990
ડિંડોરી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,460
ડિંડોરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ડિંડોરી : ચાંદીનો દર

આજે 18 ઓક્ટોબર 2021
64,820.00
+390.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +1,340.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,090 -170.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,260 -50.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,310 +550.00
10 ઓક્ટોબર 2021 62,760 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 62,760 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 62,760 +260.00
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 64,430
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,080
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 62,845
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,080
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (17 ઓક્ટોબર) 64,430
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,890
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,820
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,798
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,460
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,820
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,870
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,230
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,569
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,870
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,570
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,910
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,670
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,055
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,800
ડિંડોરી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,870
ડિંડોરી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ