ફેરઝાળ, મણિપુર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ફેરઝાળ : સોનાનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
52,780
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 52,780 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,780 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,510 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,410 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,450 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,440 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 52,040 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 52,040 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 52,030 -320.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,350 -520.00
ફેરઝાળ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,870
ફેરઝાળ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,660
ફેરઝાળ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,317
ફેરઝાળ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,660
ફેરઝાળ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 52,780
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,560
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,710
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,199
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,910
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,710
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,130
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,580
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,291
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,260
ફેરઝાળ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,130
ફેરઝાળ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,180
ફેરઝાળ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,250
ફેરઝાળ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,122
ફેરઝાળ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,680
ફેરઝાળ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,320
ફેરઝાળ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ફેરઝાળ : ચાંદીનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
59,670.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 59,670 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,670 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,720 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,290 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,410 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,400 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,730 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,720 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,720 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,340 +370.00
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,670
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,720
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,618
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,580
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 59,670
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,110
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,910
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,247
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,940
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,950
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 64,060
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,690
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,732
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,820
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,690
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,680
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,380
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,168
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,680
ફેરઝાળ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,590
ફેરઝાળ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ