અલીગ., ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

અલીગ. : સોનાનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
58,170
-470.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 58,640 -240.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,880 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,140 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +130.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,000 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,560 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,160 +0.00
અલીગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
અલીગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,640
અલીગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,147
અલીગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,500
અલીગ. સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 58,640
અલીગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,540
અલીગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
અલીગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,971
અલીગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,350
અલીગ. સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,460
અલીગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,030
અલીગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,280
અલીગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,239
અલીગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,280
અલીગ. સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,030
અલીગ. સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,190
અલીગ. સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,150
અલીગ. સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,147
અલીગ. સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,190
અલીગ. સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,270
અલીગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

અલીગ. : ચાંદીનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
70,840.00
-840.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 71,680 -340.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,020 -1,210.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,230 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,230 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,220 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,970 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,110 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,010 +10.00
અલીગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,850
અલીગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,740
અલીગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,526
અલીગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,840
અલીગ. ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 71,680
અલીગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,420
અલીગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,900
અલીગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,083
અલીગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,070
અલીગ. ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,420
અલીગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,430
અલીગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,930
અલીગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,631
અલીગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,930
અલીગ. ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,510
અલીગ. ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,990
અલીગ. ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,310
અલીગ. ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,464
અલીગ. ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,720
અલીગ. ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,930
અલીગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ