ગુંટુર, આંધ્રપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુંટુર : સોનાનો દર

આજે 06 જુલાઈ 2022
53,430
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
05 જુલાઈ 2022 53,430 +210.00
04 જુલાઈ 2022 53,220 +1,440.00
03 જુલાઈ 2022 51,780 +0.00
02 જુલાઈ 2022 51,780 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,780 -220.00
30 જૂન 2022 52,000 -90.00
29 જૂન 2022 52,090 +170.00
28 જૂન 2022 51,920 +30.00
27 જૂન 2022 51,890 +30.00
26 જૂન 2022 51,860 +0.00
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,430
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,780
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,398
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,780
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (05 જુલાઈ) 53,430
ગુંટુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,990
ગુંટુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,450
ગુંટુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,156
ગુંટુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,130
ગુંટુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,000
ગુંટુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,050
ગુંટુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,120
ગુંટુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,989
ગુંટુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,540
ગુંટુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,190
ગુંટુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,600
ગુંટુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,480
ગુંટુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,423
ગુંટુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,880
ગુંટુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,540
ગુંટુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગુંટુર : ચાંદીનો દર

આજે 06 જુલાઈ 2022
59,950.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
05 જુલાઈ 2022 59,950 +760.00
04 જુલાઈ 2022 59,190 -600.00
03 જુલાઈ 2022 59,790 +0.00
02 જુલાઈ 2022 59,790 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,790 -750.00
30 જૂન 2022 60,540 -490.00
29 જૂન 2022 61,030 -420.00
28 જૂન 2022 61,450 +210.00
27 જૂન 2022 61,240 +250.00
26 જૂન 2022 60,990 +0.00
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,950
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,190
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,702
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,790
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (05 જુલાઈ) 59,950
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,900
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,540
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,572
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,650
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,540
ગુંટુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,520
ગુંટુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,220
ગુંટુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,006
ગુંટુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,520
ગુંટુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,430
ગુંટુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,730
ગુંટુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,520
ગુંટુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,879
ગુંટુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,180
ગુંટુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,520
ગુંટુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ