ગુંટુર, આંધ્રપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુંટુર : સોનાનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
49,110
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,110 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,380 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,230 +20.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,210 +210.00
10 ઓક્ટોબર 2021 48,000 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 48,000 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 48,000 -80.00
07 ઓક્ટોબર 2021 48,080 +150.00
ગુંટુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,110
ગુંટુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,440
ગુંટુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,131
ગુંટુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,480
ગુંટુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 49,110
ગુંટુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,710
ગુંટુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,730
ગુંટુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,785
ગુંટુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,300
ગુંટુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,730
ગુંટુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,490
ગુંટુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,030
ગુંટુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,363
ગુંટુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,490
ગુંટુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,340
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,610
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,010
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,931
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,010
ગુંટુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,490
ગુંટુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગુંટુર : ચાંદીનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
64,460.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,460 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,130 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,290 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,350 +560.00
10 ઓક્ટોબર 2021 62,790 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 62,790 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 62,790 +260.00
07 ઓક્ટોબર 2021 62,530 +20.00
ગુંટુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 64,460
ગુંટુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,110
ગુંટુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 62,777
ગુંટુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,110
ગુંટુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 64,460
ગુંટુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,930
ગુંટુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,850
ગુંટુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,832
ગુંટુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,490
ગુંટુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,850
ગુંટુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,910
ગુંટુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,270
ગુંટુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,602
ગુંટુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,910
ગુંટુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,600
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,940
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,710
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,094
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,840
ગુંટુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,910
ગુંટુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ