પુડ્ડુચેરી : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પુડ્ડુચેરી : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
કરૈકલ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,500
માહે 02 ડિસેમ્બર 2023 63,500
પોંડિચેરી 02 ડિસેમ્બર 2023 63,500
યાનમ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,500

પુડ્ડુચેરી : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
કરૈકલ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,960
માહે 02 ડિસેમ્બર 2023 77,960
પોંડિચેરી 02 ડિસેમ્બર 2023 77,960
યાનમ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,960