પુડ્ડુચેરી : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પુડ્ડુચેરી : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
કરૈકલ 14 .ગસ્ટ 2022 52,750
માહે 14 .ગસ્ટ 2022 52,750
પોંડિચેરી 14 .ગસ્ટ 2022 52,750
યાનમ 14 .ગસ્ટ 2022 52,750

પુડ્ડુચેરી : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
કરૈકલ 14 .ગસ્ટ 2022 59,640
માહે 14 .ગસ્ટ 2022 59,640
પોંડિચેરી 14 .ગસ્ટ 2022 59,640
યાનમ 14 .ગસ્ટ 2022 59,640