ખુન્તી, ઝારખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ખુન્તી : સોનાનો દર

24 જુલાઈ 2024
68,740
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
23 જુલાઈ 2024 68,740 -4,240.00
22 જુલાઈ 2024 72,980 -250.00
21 જુલાઈ 2024 73,230 +0.00
20 જુલાઈ 2024 73,230 +10.00
19 જુલાઈ 2024 73,220 -1,170.00
18 જુલાઈ 2024 74,390 +70.00
17 જુલાઈ 2024 74,320 -150.00
16 જુલાઈ 2024 74,470 +800.00
15 જુલાઈ 2024 73,670 +210.00
14 જુલાઈ 2024 73,460 +0.00
ખુન્તી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 74,470
ખુન્તી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,740
ખુન્તી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 72,950
ખુન્તી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 71,740
ખુન્તી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (23 જુલાઈ) 68,740
ખુન્તી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,080
ખુન્તી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,130
ખુન્તી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,728
ખુન્તી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 71,780
ખુન્તી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 71,680
ખુન્તી સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 74,610
ખુન્તી સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,790
ખુન્તી સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 72,316
ખુન્તી સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 70,790
ખુન્તી સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 71,770
ખુન્તી સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 73,010
ખુન્તી સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,270
ખુન્તી સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 71,326
ખુન્તી સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 68,270
ખુન્તી સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 70,560
ખુન્તી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ખુન્તી : ચાંદીનો દર

24 જુલાઈ 2024
85,010.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
23 જુલાઈ 2024 85,010 -4,170.00
22 જુલાઈ 2024 89,180 -540.00
21 જુલાઈ 2024 89,720 +10.00
20 જુલાઈ 2024 89,710 +0.00
19 જુલાઈ 2024 89,710 -2,110.00
18 જુલાઈ 2024 91,820 -170.00
17 જુલાઈ 2024 91,990 -1,830.00
16 જુલાઈ 2024 93,820 +1,150.00
15 જુલાઈ 2024 92,670 -460.00
14 જુલાઈ 2024 93,130 +10.00
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 94,150
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 85,010
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 91,717
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 89,610
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (23 જુલાઈ) 85,010
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 94,000
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 87,200
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 89,496
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 91,780
ખુન્તી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 89,450
ખુન્તી ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 96,320
ખુન્તી ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 80,990
ખુન્તી ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 88,228
ખુન્તી ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 81,130
ખુન્તી ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 91,780
ખુન્તી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 84,040
ખુન્તી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 75,690
ખુન્તી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 81,781
ખુન્તી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 75,690
ખુન્તી ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 80,840
ખુન્તી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ