સિહોર, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિહોર : સોનાનો દર

07 ડિસેમ્બર 2023
62,460
+60.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 ડિસેમ્બર 2023 62,400 +190.00
05 ડિસેમ્બર 2023 62,210 -180.00
04 ડિસેમ્બર 2023 62,390 -960.00
03 ડિસેમ્બર 2023 63,350 +10.00
02 ડિસેમ્બર 2023 63,340 +0.00
01 ડિસેમ્બર 2023 63,340 +730.00
30 નવેમ્બર 2023 62,610 -320.00
29 નવેમ્બર 2023 62,930 +340.00
28 નવેમ્બર 2023 62,590 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,640 +10.00
સિહોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,350
સિહોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 62,210
સિહોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 62,838
સિહોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,340
સિહોર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (06 ડિસેમ્બર) 62,400
સિહોર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,930
સિહોર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,830
સિહોર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,037
સિહોર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,930
સિહોર સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,610
સિહોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,400
સિહોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,610
સિહોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,258
સિહોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,560
સિહોર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,050
સિહોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,610
સિહોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,350
સિહોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 58,974
સિહોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,540
સિહોર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,560
સિહોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સિહોર : ચાંદીનો દર

07 ડિસેમ્બર 2023
74,500.00
-100.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 ડિસેમ્બર 2023 74,600 -600.00
05 ડિસેમ્બર 2023 75,200 -760.00
04 ડિસેમ્બર 2023 75,960 -1,810.00
03 ડિસેમ્બર 2023 77,770 +0.00
02 ડિસેમ્બર 2023 77,770 +10.00
01 ડિસેમ્બર 2023 77,760 +420.00
30 નવેમ્બર 2023 77,340 +1,140.00
29 નવેમ્બર 2023 76,200 +670.00
28 નવેમ્બર 2023 75,530 +1,290.00
27 નવેમ્બર 2023 74,240 +10.00
સિહોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,770
સિહોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 74,600
સિહોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 76,510
સિહોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,760
સિહોર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (06 ડિસેમ્બર) 74,600
સિહોર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,340
સિહોર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,170
સિહોર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,754
સિહોર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,460
સિહોર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,340
સિહોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,020
સિહોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,790
સિહોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,668
સિહોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,850
સિહોર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,810
સિહોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,910
સિહોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,840
સિહોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,269
સિહોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,900
સિહોર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,850
સિહોર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ