પંચકુલા, હરિયાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પંચકુલા : સોનાનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
58,130
-480.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 58,610 -230.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,840 -270.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,110 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,100 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,100 +130.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 58,970 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,530 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,370 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,370 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +0.00
પંચકુલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,530
પંચકુલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,610
પંચકુલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,115
પંચકુલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,470
પંચકુલા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 58,610
પંચકુલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,510
પંચકુલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,280
પંચકુલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,940
પંચકુલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,320
પંચકુલા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,420
પંચકુલા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,000
પંચકુલા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,240
પંચકુલા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,206
પંચકુલા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,240
પંચકુલા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,000
પંચકુલા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,160
પંચકુલા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,120
પંચકુલા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,115
પંચકુલા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,160
પંચકુલા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,240
પંચકુલા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પંચકુલા : ચાંદીનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
70,690.00
-950.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 71,640 -340.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 71,980 -1,220.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,200 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,190 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,180 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,930 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,070 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,400 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,400 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 71,970 +0.00
પંચકુલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,810
પંચકુલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,700
પંચકુલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,458
પંચકુલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,800
પંચકુલા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 71,640
પંચકુલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,380
પંચકુલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,870
પંચકુલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,045
પંચકુલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,030
પંચકુલા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,380
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,390
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,900
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,591
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,900
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,470
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,950
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,270
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,426
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,680
પંચકુલા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,890
પંચકુલા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ