હરિયાણા : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

હરિયાણા : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
ભિવાની 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
ચરકી દાદરી 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
ફરીદાબાદ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
ફતેહાબાદ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
ગુડગાંવ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
હિસાર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
ઝજ્જર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
જીંદ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
કૈથલ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
કરનાલ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
કુરુક્ષેત્ર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
મહેન્દ્રગgarh 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
મેવાત 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
પલવાલ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
પંચકુલા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
પાણીપત 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
રેવારી 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
રોહતક 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
સિરસા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
સોનીપત 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310
યમુનાનગર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,310

હરિયાણા : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
ભિવાની 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
ચરકી દાદરી 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
ફરીદાબાદ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
ફતેહાબાદ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
ગુડગાંવ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
હિસાર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
ઝજ્જર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
જીંદ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
કૈથલ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
કરનાલ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
કુરુક્ષેત્ર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
મહેન્દ્રગgarh 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
મેવાત 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
પલવાલ 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
પંચકુલા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
પાણીપત 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
રેવારી 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
રોહતક 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
સિરસા 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
સોનીપત 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740
યમુનાનગર 19 ઓક્ટોબર 2021 64,740