હરિયાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ, હરિયાણા સોનાના દરો, હરિયાણા ચાંદીના દરો

હરિયાણા : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

હરિયાણા : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 20 મે 2022 51,720
ભિવાની 20 મે 2022 51,720
ચરકી દાદરી 20 મે 2022 51,720
ફરીદાબાદ 20 મે 2022 51,720
ફતેહાબાદ 20 મે 2022 51,720
ગુડગાંવ 20 મે 2022 51,720
હિસાર 20 મે 2022 51,720
ઝજ્જર 20 મે 2022 51,720
જીંદ 20 મે 2022 51,720
કૈથલ 20 મે 2022 51,720
કરનાલ 20 મે 2022 51,720
કુરુક્ષેત્ર 20 મે 2022 51,720
મહેન્દ્રગgarh 20 મે 2022 51,720
મેવાત 20 મે 2022 51,720
પલવાલ 20 મે 2022 51,720
પંચકુલા 20 મે 2022 51,720
પાણીપત 20 મે 2022 51,720
રેવારી 20 મે 2022 51,720
રોહતક 20 મે 2022 51,720
સિરસા 20 મે 2022 51,720
સોનીપત 20 મે 2022 51,720
યમુનાનગર 20 મે 2022 51,720

હરિયાણા : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 20 મે 2022 62,990
ભિવાની 20 મે 2022 62,990
ચરકી દાદરી 20 મે 2022 62,990
ફરીદાબાદ 20 મે 2022 62,990
ફતેહાબાદ 20 મે 2022 62,990
ગુડગાંવ 20 મે 2022 62,990
હિસાર 20 મે 2022 62,990
ઝજ્જર 20 મે 2022 62,990
જીંદ 20 મે 2022 62,990
કૈથલ 20 મે 2022 62,990
કરનાલ 20 મે 2022 62,990
કુરુક્ષેત્ર 20 મે 2022 62,990
મહેન્દ્રગgarh 20 મે 2022 62,990
મેવાત 20 મે 2022 62,990
પલવાલ 20 મે 2022 62,990
પંચકુલા 20 મે 2022 62,990
પાણીપત 20 મે 2022 62,990
રેવારી 20 મે 2022 62,990
રોહતક 20 મે 2022 62,990
સિરસા 20 મે 2022 62,990
સોનીપત 20 મે 2022 62,990
યમુનાનગર 20 મે 2022 62,990