હરિયાણા : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

હરિયાણા : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 22 કુચ 2023 58,770
ભિવાની 22 કુચ 2023 58,770
ચરકી દાદરી 22 કુચ 2023 58,770
ફરીદાબાદ 22 કુચ 2023 58,770
ફતેહાબાદ 22 કુચ 2023 58,770
ગુડગાંવ 22 કુચ 2023 58,770
હિસાર 22 કુચ 2023 58,770
ઝજ્જર 22 કુચ 2023 58,770
જીંદ 22 કુચ 2023 58,770
કૈથલ 22 કુચ 2023 58,770
કરનાલ 22 કુચ 2023 58,770
કુરુક્ષેત્ર 22 કુચ 2023 58,770
મહેન્દ્રગgarh 22 કુચ 2023 58,770
મેવાત 22 કુચ 2023 58,770
પલવાલ 22 કુચ 2023 58,770
પંચકુલા 22 કુચ 2023 58,770
પાણીપત 22 કુચ 2023 58,770
રેવારી 22 કુચ 2023 58,770
રોહતક 22 કુચ 2023 58,770
સિરસા 22 કુચ 2023 58,770
સોનીપત 22 કુચ 2023 58,770
યમુનાનગર 22 કુચ 2023 58,770

હરિયાણા : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અંબાલા 22 કુચ 2023 68,440
ભિવાની 22 કુચ 2023 68,440
ચરકી દાદરી 22 કુચ 2023 68,440
ફરીદાબાદ 22 કુચ 2023 68,440
ફતેહાબાદ 22 કુચ 2023 68,440
ગુડગાંવ 22 કુચ 2023 68,440
હિસાર 22 કુચ 2023 68,440
ઝજ્જર 22 કુચ 2023 68,440
જીંદ 22 કુચ 2023 68,440
કૈથલ 22 કુચ 2023 68,440
કરનાલ 22 કુચ 2023 68,440
કુરુક્ષેત્ર 22 કુચ 2023 68,440
મહેન્દ્રગgarh 22 કુચ 2023 68,440
મેવાત 22 કુચ 2023 68,440
પલવાલ 22 કુચ 2023 68,440
પંચકુલા 22 કુચ 2023 68,440
પાણીપત 22 કુચ 2023 68,440
રેવારી 22 કુચ 2023 68,440
રોહતક 22 કુચ 2023 68,440
સિરસા 22 કુચ 2023 68,440
સોનીપત 22 કુચ 2023 68,440
યમુનાનગર 22 કુચ 2023 68,440