ટેની, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ટેની : સોનાનો દર

29 નવેમ્બર 2022
52,470
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2022 52,470 -400.00
27 નવેમ્બર 2022 52,870 +10.00
26 નવેમ્બર 2022 52,860 +0.00
25 નવેમ્બર 2022 52,860 -140.00
24 નવેમ્બર 2022 53,000 +220.00
23 નવેમ્બર 2022 52,780 +190.00
22 નવેમ્બર 2022 52,590 -10.00
21 નવેમ્બર 2022 52,600 -350.00
20 નવેમ્બર 2022 52,950 +10.00
19 નવેમ્બર 2022 52,940 +0.00
ટેની સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 53,340
ટેની સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,380
ટેની સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 52,265
ટેની સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 50,730
ટેની સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 52,470
ટેની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 52,120
ટેની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,280
ટેની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,936
ટેની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,310
ટેની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 50,530
ટેની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,870
ટેની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,430
ટેની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,150
ટેની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,260
ટેની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,300
ટેની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,800
ટેની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,940
ટેની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,910
ટેની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,600
ટેની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,950
ટેની - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ટેની : ચાંદીનો દર

29 નવેમ્બર 2022
61,180.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2022 61,180 -950.00
27 નવેમ્બર 2022 62,130 +10.00
26 નવેમ્બર 2022 62,120 +0.00
25 નવેમ્બર 2022 62,120 -230.00
24 નવેમ્બર 2022 62,350 +350.00
23 નવેમ્બર 2022 62,000 +690.00
22 નવેમ્બર 2022 61,310 +290.00
21 નવેમ્બર 2022 61,020 -250.00
20 નવેમ્બર 2022 61,270 +0.00
19 નવેમ્બર 2022 61,270 +10.00
ટેની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,820
ટેની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,600
ટેની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,379
ટેની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 59,130
ટેની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 61,180
ટેની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,970
ટેની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,440
ટેની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 58,210
ટેની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,960
ટેની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 57,910
ટેની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 58,070
ટેની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,510
ટેની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,589
ટેની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,510
ટેની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,960
ટેની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,610
ટેની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,180
ટેની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,097
ટેની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,510
ટેની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,180
ટેની - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ