રામનગર, કર્ણાટક : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રામનગર : સોનાનો દર

10 .ગસ્ટ 2022
52,310
+40.00
તારીખ કિંમત બદલો
09 .ગસ્ટ 2022 52,270 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,260 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,860 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,860 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,860 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,170 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,690 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,580 +90.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,490 -50.00
31 જુલાઈ 2022 51,540 -1,310.00
રામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,690
રામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,490
રામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,004
રામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,490
રામનગર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (09 .ગસ્ટ) 52,270
રામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,380
રામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,540
રામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,027
રામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,740
રામનગર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,540
રામનગર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,950
રામનગર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,410
રામનગર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,116
રામનગર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,090
રામનગર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,960
રામનગર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,010
રામનગર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,080
રામનગર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,949
રામનગર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,500
રામનગર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,150
રામનગર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રામનગર : ચાંદીનો દર

10 .ગસ્ટ 2022
58,570.00
-630.00
તારીખ કિંમત બદલો
09 .ગસ્ટ 2022 59,200 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,200 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,530 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,520 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,520 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,140 +370.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,770 +160.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,610 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,380 +630.00
31 જુલાઈ 2022 57,750 -1,600.00
રામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,200
રામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,520
રામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,097
રામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,380
રામનગર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (09 .ગસ્ટ) 59,200
રામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,900
રામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,720
રામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,051
રામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,740
રામનગર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,750
રામનગર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,850
રામનગર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,490
રામનગર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,524
રામનગર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,610
રામનગર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,490
રામનગર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,470
રામનગર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,170
રામનગર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,958
રામનગર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,470
રામનગર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,380
રામનગર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ