ભોપાલ, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ભોપાલ : સોનાનો દર

02 ડિસેમ્બર 2023
63,340
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ડિસેમ્બર 2023 63,340 +730.00
30 નવેમ્બર 2023 62,610 -320.00
29 નવેમ્બર 2023 62,930 +340.00
28 નવેમ્બર 2023 62,590 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,640 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 61,630 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 61,630 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 61,620 +300.00
23 નવેમ્બર 2023 61,320 +60.00
22 નવેમ્બર 2023 61,260 -180.00
ભોપાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,340
ભોપાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,340
ભોપાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,340
ભોપાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,340
ભોપાલ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,340
ભોપાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,930
ભોપાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,830
ભોપાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,037
ભોપાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,930
ભોપાલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,610
ભોપાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,400
ભોપાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,610
ભોપાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,258
ભોપાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,560
ભોપાલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,050
ભોપાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,610
ભોપાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,350
ભોપાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 58,974
ભોપાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,540
ભોપાલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,560
ભોપાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ભોપાલ : ચાંદીનો દર

02 ડિસેમ્બર 2023
77,760.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ડિસેમ્બર 2023 77,760 +420.00
30 નવેમ્બર 2023 77,340 +1,140.00
29 નવેમ્બર 2023 76,200 +670.00
28 નવેમ્બર 2023 75,530 +1,290.00
27 નવેમ્બર 2023 74,240 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 74,230 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 74,230 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 74,220 +1,020.00
23 નવેમ્બર 2023 73,200 +130.00
22 નવેમ્બર 2023 73,070 -460.00
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,760
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 77,760
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 77,760
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,760
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,760
ભોપાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,340
ભોપાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,170
ભોપાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,754
ભોપાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,460
ભોપાલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,340
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,020
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,790
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,668
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,850
ભોપાલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,810
ભોપાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,910
ભોપાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,840
ભોપાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,269
ભોપાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,900
ભોપાલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,850
ભોપાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ