બિહાર : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

બિહાર : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 07 જૂન 2023 59,920
અરવાલ 07 જૂન 2023 59,920
Aurangરંગાબાદ 07 જૂન 2023 59,920
બેન્કા 07 જૂન 2023 59,920
બેગુસરાય 07 જૂન 2023 59,920
બેટિઆહ 07 જૂન 2023 59,920
ભાગલપુર 07 જૂન 2023 59,920
ભોજપુર 07 જૂન 2023 59,920
બક્સર 07 જૂન 2023 59,920
છપરા 07 જૂન 2023 59,920
દરભંગા 07 જૂન 2023 59,920
ગયા 07 જૂન 2023 59,920
ગોપાલગંજ 07 જૂન 2023 59,920
જામુઇ 07 જૂન 2023 59,920
જહાનાબાદ 07 જૂન 2023 59,920
કૈમૂર 07 જૂન 2023 59,920
કતિહાર 07 જૂન 2023 59,920
ખાગરીયા 07 જૂન 2023 59,920
કિશનગંજ 07 જૂન 2023 59,920
લાખીસરાય 07 જૂન 2023 59,920
મધેપુરા 07 જૂન 2023 59,920
મધુબાની 07 જૂન 2023 59,920
મોતીહારી 07 જૂન 2023 59,920
મુન્જર 07 જૂન 2023 59,920
મુઝફ્ફરપુર 07 જૂન 2023 59,920
નાલંદા 07 જૂન 2023 59,920
નવાડા 07 જૂન 2023 59,920
પટણા 07 જૂન 2023 59,920
પૂર્ણિયા 07 જૂન 2023 59,920
રોહતાસ 07 જૂન 2023 59,920
સહર્ષ 07 જૂન 2023 59,920
સમસ્તીપુર 07 જૂન 2023 59,920
શેઠપુરા 07 જૂન 2023 59,920
શીઓહર 07 જૂન 2023 59,920
સીતામhiી 07 જૂન 2023 59,920
સીવાન 07 જૂન 2023 59,920
સુપૌલ 07 જૂન 2023 59,920
વૈશાલી 07 જૂન 2023 59,920

બિહાર : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરરિયા 07 જૂન 2023 71,990
અરવાલ 07 જૂન 2023 71,990
Aurangરંગાબાદ 07 જૂન 2023 71,990
બેન્કા 07 જૂન 2023 71,990
બેગુસરાય 07 જૂન 2023 71,990
બેટિઆહ 07 જૂન 2023 71,990
ભાગલપુર 07 જૂન 2023 71,990
ભોજપુર 07 જૂન 2023 71,990
બક્સર 07 જૂન 2023 71,990
છપરા 07 જૂન 2023 71,990
દરભંગા 07 જૂન 2023 71,990
ગયા 07 જૂન 2023 71,990
ગોપાલગંજ 07 જૂન 2023 71,990
જામુઇ 07 જૂન 2023 71,990
જહાનાબાદ 07 જૂન 2023 71,990
કૈમૂર 07 જૂન 2023 71,990
કતિહાર 07 જૂન 2023 71,990
ખાગરીયા 07 જૂન 2023 71,990
કિશનગંજ 07 જૂન 2023 71,990
લાખીસરાય 07 જૂન 2023 71,990
મધેપુરા 07 જૂન 2023 71,990
મધુબાની 07 જૂન 2023 71,990
મોતીહારી 07 જૂન 2023 71,990
મુન્જર 07 જૂન 2023 71,990
મુઝફ્ફરપુર 07 જૂન 2023 71,990
નાલંદા 07 જૂન 2023 71,990
નવાડા 07 જૂન 2023 71,990
પટણા 07 જૂન 2023 71,990
પૂર્ણિયા 07 જૂન 2023 71,990
રોહતાસ 07 જૂન 2023 71,990
સહર્ષ 07 જૂન 2023 71,990
સમસ્તીપુર 07 જૂન 2023 71,990
શેઠપુરા 07 જૂન 2023 71,990
શીઓહર 07 જૂન 2023 71,990
સીતામhiી 07 જૂન 2023 71,990
સીવાન 07 જૂન 2023 71,990
સુપૌલ 07 જૂન 2023 71,990
વૈશાલી 07 જૂન 2023 71,990