કરનાલ, હરિયાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કરનાલ : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,720
+220.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,500 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 51,840 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,560 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,550 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,550 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,540 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,270 +90.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,180 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,210 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,210 +400.00
કરનાલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,630
કરનાલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,430
કરનાલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,089
કરનાલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,430
કરનાલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,500
કરનાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,330
કરનાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,480
કરનાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,973
કરનાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,690
કરનાલ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,480
કરનાલ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,900
કરનાલ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,360
કરનાલ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,064
કરનાલ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,030
કરનાલ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,900
કરનાલ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,950
કરનાલ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,030
કરનાલ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,896
કરનાલ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,450
કરનાલ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,090
કરનાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કરનાલ : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,190.00
+180.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,010 -830.00
16 .ગસ્ટ 2022 57,840 -1,580.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,420 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,410 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,410 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,400 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,450 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,020 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,140 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,130 +1,660.00
કરનાલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,420
કરનાલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,010
કરનાલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,369
કરનાલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,320
કરનાલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,010
કરનાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,840
કરનાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,670
કરનાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 57,994
કરનાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,680
કરનાલ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,690
કરનાલ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,780
કરનાલ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,430
કરનાલ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,457
કરનાલ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,540
કરનાલ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,430
કરનાલ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,400
કરનાલ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,110
કરનાલ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,893
કરનાલ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,400
કરનાલ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,320
કરનાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ