મંદસૌર, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

મંદસૌર : સોનાનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
48,560
-100.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 48,660 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,440 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,450 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,370 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,090 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,350 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,200 +10.00
મંદસૌર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,090
મંદસૌર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,420
મંદસૌર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,225
મંદસૌર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,460
મંદસૌર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 48,660
મંદસૌર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,690
મંદસૌર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,700
મંદસૌર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,759
મંદસૌર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,270
મંદસૌર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,700
મંદસૌર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,460
મંદસૌર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,010
મંદસૌર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,338
મંદસૌર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,460
મંદસૌર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,320
મંદસૌર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,590
મંદસૌર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,990
મંદસૌર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,905
મંદસૌર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,990
મંદસૌર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,460
મંદસૌર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

મંદસૌર : ચાંદીનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
66,610.00
-600.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 67,210 +1,180.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,030 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,820 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,820 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,430 +1,340.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,090 -170.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,260 -50.00
મંદસૌર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,210
મંદસૌર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,080
મંદસૌર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,392
મંદસૌર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,080
મંદસૌર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 67,210
મંદસૌર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,890
મંદસૌર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,820
મંદસૌર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,798
મંદસૌર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,460
મંદસૌર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,820
મંદસૌર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,870
મંદસૌર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,230
મંદસૌર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,569
મંદસૌર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,870
મંદસૌર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,570
મંદસૌર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,910
મંદસૌર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,670
મંદસૌર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,055
મંદસૌર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,800
મંદસૌર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,870
મંદસૌર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ