જગદલપુર, છત્તીસગ. : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જગદલપુર : સોનાનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
59,090
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 58,970 -550.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,520 +150.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,370 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,360 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,120 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,120 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 59,110 +430.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 58,680 -20.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 58,700 -40.00
જગદલપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,520
જગદલપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,680
જગદલપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,144
જગદલપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,460
જગદલપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 59,090
જગદલપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
જગદલપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,270
જગદલપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,932
જગદલપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,310
જગદલપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,420
જગદલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,990
જગદલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,240
જગદલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,200
જગદલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,240
જગદલપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 59,990
જગદલપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,150
જગદલપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,110
જગદલપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,108
જગદલપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,150
જગદલપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,230
જગદલપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જગદલપુર : ચાંદીનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
73,170.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,170 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,920 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,060 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,390 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,390 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 71,960 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 71,960 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 71,950 +1,260.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 70,690 -500.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 71,190 -480.00
જગદલપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,800
જગદલપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,690
જગદલપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,475
જગદલપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,790
જગદલપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 73,170
જગદલપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,370
જગદલપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,860
જગદલપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,035
જગદલપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,020
જગદલપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,370
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,380
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,890
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,582
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,890
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,460
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,940
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,260
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,416
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,670
જગદલપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,880
જગદલપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ