યાવતમાલ, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

યાવતમાલ : સોનાનો દર

02 જૂન 2023
60,190
+10.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જૂન 2023 60,180 +10.00
31 મે 2023 60,170 +10.00
30 મે 2023 60,160 +510.00
29 મે 2023 59,650 +80.00
28 મે 2023 59,570 +10.00
27 મે 2023 59,560 +0.00
26 મે 2023 59,560 -90.00
25 મે 2023 59,650 -370.00
24 મે 2023 60,020 -390.00
23 મે 2023 60,410 -20.00
યાવતમાલ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,180
યાવતમાલ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,180
યાવતમાલ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 60,180
યાવતમાલ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,180
યાવતમાલ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (01 જૂન) 60,180
યાવતમાલ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,580
યાવતમાલ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,560
યાવતમાલ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,514
યાવતમાલ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,010
યાવતમાલ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,170
યાવતમાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,240
યાવતમાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,520
યાવતમાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,244
યાવતમાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,520
યાવતમાલ સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,010
યાવતમાલ સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,760
યાવતમાલ સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,960
યાવતમાલ સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,786
યાવતમાલ સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,890
યાવતમાલ સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,520
યાવતમાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

યાવતમાલ : ચાંદીનો દર

02 જૂન 2023
72,790.00
+90.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જૂન 2023 72,700 +480.00
31 મે 2023 72,220 +1,070.00
30 મે 2023 71,150 -30.00
29 મે 2023 71,180 -170.00
28 મે 2023 71,350 +0.00
27 મે 2023 71,350 +10.00
26 મે 2023 71,340 +1,070.00
25 મે 2023 70,270 -830.00
24 મે 2023 71,100 -1,090.00
23 મે 2023 72,190 -560.00
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,700
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,700
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,700
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,700
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (01 જૂન) 72,700
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 77,990
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,270
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,765
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,400
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,220
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,180
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,210
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,813
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,290
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,400
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,290
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,850
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 66,981
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,450
યાવતમાલ ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,290
યાવતમાલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ