ગarhવા, ઝારખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગarhવા : સોનાનો દર

16 જુલાઈ 2024
73,670
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
15 જુલાઈ 2024 73,670 +210.00
14 જુલાઈ 2024 73,460 +0.00
13 જુલાઈ 2024 73,460 +10.00
12 જુલાઈ 2024 73,450 -20.00
11 જુલાઈ 2024 73,470 +620.00
10 જુલાઈ 2024 72,850 +270.00
09 જુલાઈ 2024 72,580 +100.00
08 જુલાઈ 2024 72,480 -690.00
07 જુલાઈ 2024 73,170 +0.00
06 જુલાઈ 2024 73,170 +10.00
ગarhવા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 73,670
ગarhવા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,680
ગarhવા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 72,885
ગarhવા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 71,740
ગarhવા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (15 જુલાઈ) 73,670
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,080
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,130
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,728
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 71,780
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 71,680
ગarhવા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 74,610
ગarhવા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,790
ગarhવા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 72,316
ગarhવા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 70,790
ગarhવા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 71,770
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 73,010
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,270
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 71,326
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 68,270
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 70,560
ગarhવા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગarhવા : ચાંદીનો દર

16 જુલાઈ 2024
92,670.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
15 જુલાઈ 2024 92,670 -460.00
14 જુલાઈ 2024 93,130 +10.00
13 જુલાઈ 2024 93,120 +0.00
12 જુલાઈ 2024 93,120 -1,030.00
11 જુલાઈ 2024 94,150 +1,170.00
10 જુલાઈ 2024 92,980 +50.00
09 જુલાઈ 2024 92,930 +350.00
08 જુલાઈ 2024 92,580 -960.00
07 જુલાઈ 2024 93,540 +10.00
06 જુલાઈ 2024 93,530 +10.00
ગarhવા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 94,150
ગarhવા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 89,610
ગarhવા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 92,568
ગarhવા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 89,610
ગarhવા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (15 જુલાઈ) 92,670
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 94,000
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 87,200
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 89,496
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 91,780
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 89,450
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 96,320
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 80,990
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 88,228
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 81,130
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 91,780
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 84,040
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 75,690
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 81,781
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 75,690
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 80,840
ગarhવા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ