ગarhવા, ઝારખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગarhવા : સોનાનો દર

07 જૂન 2023
59,830
-140.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 59,970 +190.00
05 જૂન 2023 59,780 +230.00
04 જૂન 2023 59,550 +10.00
03 જૂન 2023 59,540 +0.00
02 જૂન 2023 59,540 -650.00
01 જૂન 2023 60,190 +0.00
31 મે 2023 60,190 +20.00
30 મે 2023 60,170 +500.00
29 મે 2023 59,670 +90.00
28 મે 2023 59,580 +0.00
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,190
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,540
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,762
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,190
ગarhવા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 59,970
ગarhવા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,600
ગarhવા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,570
ગarhવા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,529
ગarhવા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,030
ગarhવા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,190
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,250
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,540
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,260
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,540
ગarhવા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,020
ગarhવા સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,780
ગarhવા સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,980
ગarhવા સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,800
ગarhવા સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,900
ગarhવા સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,530
ગarhવા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગarhવા : ચાંદીનો દર

07 જૂન 2023
71,850.00
-200.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જૂન 2023 72,050 +60.00
05 જૂન 2023 71,990 -110.00
04 જૂન 2023 72,100 +10.00
03 જૂન 2023 72,090 +10.00
02 જૂન 2023 72,080 -640.00
01 જૂન 2023 72,720 +480.00
31 મે 2023 72,240 +1,070.00
30 મે 2023 71,170 -30.00
29 મે 2023 71,200 -170.00
28 મે 2023 71,370 +0.00
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,720
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,990
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,172
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,720
ગarhવા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (06 જૂન) 72,050
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 78,010
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,280
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,784
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,420
ગarhવા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,240
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,200
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,230
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,832
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,310
ગarhવા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,420
ગarhવા ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,310
ગarhવા ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,860
ગarhવા ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 66,998
ગarhવા ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,470
ગarhવા ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,310
ગarhવા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ