જલંધર, પંજાબ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જલંધર : સોનાનો દર

આજે 03 જુલાઈ 2022
51,700
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 જુલાઈ 2022 51,700 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,700 -220.00
30 જૂન 2022 51,920 -90.00
29 જૂન 2022 52,010 +170.00
28 જૂન 2022 51,840 +30.00
27 જૂન 2022 51,810 +30.00
26 જૂન 2022 51,780 +0.00
26 જૂન 2022 51,780 -140.00
21 જૂન 2022 51,920 -110.00
20 જૂન 2022 52,030 -150.00
જલંધર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,700
જલંધર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,700
જલંધર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,700
જલંધર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
જલંધર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (02 જુલાઈ) 51,700
જલંધર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
જલંધર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,370
જલંધર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,076
જલંધર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,050
જલંધર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,920
જલંધર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
જલંધર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,040
જલંધર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,909
જલંધર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,460
જલંધર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,110
જલંધર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,520
જલંધર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,400
જલંધર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,341
જલંધર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,790
જલંધર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,460
જલંધર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જલંધર : ચાંદીનો દર

આજે 03 જુલાઈ 2022
59,700.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 જુલાઈ 2022 59,700 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,700 -750.00
30 જૂન 2022 60,450 -480.00
29 જૂન 2022 60,930 -420.00
28 જૂન 2022 61,350 +200.00
27 જૂન 2022 61,150 +250.00
26 જૂન 2022 60,900 +0.00
26 જૂન 2022 60,900 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,170 -200.00
20 જૂન 2022 62,370 -600.00
જલંધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,700
જલંધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,700
જલંધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,700
જલંધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
જલંધર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (02 જુલાઈ) 59,700
જલંધર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,800
જલંધર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,450
જલંધર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,475
જલંધર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,560
જલંધર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,450
જલંધર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,420
જલંધર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,130
જલંધર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,910
જલંધર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,420
જલંધર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,330
જલંધર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,620
જલંધર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,420
જલંધર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,773
જલંધર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,070
જલંધર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,420
જલંધર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ