રાજનાંદગાંવ, છત્તીસગ. : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાજનાંદગાંવ : સોનાનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
58,840
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,840 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,100 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,090 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 58,970 -550.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,520 +150.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,370 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,360 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,120 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,120 +10.00
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,520
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,680
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,128
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,460
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 58,840
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,270
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,932
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,310
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,420
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,990
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,240
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,200
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,240
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 59,990
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,150
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,110
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,108
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,150
રાજનાંદગાંવ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,230
રાજનાંદગાંવ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રાજનાંદગાંવ : ચાંદીનો દર

26 સપ્ટેમ્બર 2023
71,970.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 સપ્ટેમ્બર 2023 71,970 -1,220.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,190 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,180 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,170 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,920 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,060 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,390 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,390 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 71,960 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 71,960 +10.00
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,800
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,690
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,512
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,790
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (25 સપ્ટેમ્બર) 71,970
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,370
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,860
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,035
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,020
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,370
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,380
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,890
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,582
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,890
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,460
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,940
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,260
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,416
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,670
રાજનાંદગાંવ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,880
રાજનાંદગાંવ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ