અરુણાચલ પ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અરુણાચલ પ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચાંગલાંગ 24 કુચ 2023 60,110
પૂર્વ ખમેંગ 24 કુચ 2023 60,110
પૂર્વ સિયાંગ 24 કુચ 2023 60,110
લોહિત 24 કુચ 2023 60,110
ઝંખના 24 કુચ 2023 60,110
લોઅર દિબાંગ વેલી 24 કુચ 2023 60,110
લોઅર સુબાનસિરી 24 કુચ 2023 60,110
પાપુમ્પેર 24 કુચ 2023 60,110
તવાંગ 24 કુચ 2023 60,110
અપર દિબાંગ વેલી 24 કુચ 2023 60,110
અપર સિબનસિરી 24 કુચ 2023 60,110
પશ્ચિમ કામેંગ 24 કુચ 2023 60,110
વેસ્ટ સિયાંગ 24 કુચ 2023 60,110

અરુણાચલ પ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચાંગલાંગ 24 કુચ 2023 70,850
પૂર્વ ખમેંગ 24 કુચ 2023 70,850
પૂર્વ સિયાંગ 24 કુચ 2023 70,850
લોહિત 24 કુચ 2023 70,850
ઝંખના 24 કુચ 2023 70,850
લોઅર દિબાંગ વેલી 24 કુચ 2023 70,850
લોઅર સુબાનસિરી 24 કુચ 2023 70,850
પાપુમ્પેર 24 કુચ 2023 70,850
તવાંગ 24 કુચ 2023 70,850
અપર દિબાંગ વેલી 24 કુચ 2023 70,850
અપર સિબનસિરી 24 કુચ 2023 70,850
પશ્ચિમ કામેંગ 24 કુચ 2023 70,850
વેસ્ટ સિયાંગ 24 કુચ 2023 70,850